Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Het ledenvoordeel programma ‘Bol van Voordeel’ is een initiatief van IPPON consultancy te Lisse , verder te noemen Bol van Voordeel.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking, het in bezit hebben en het gebruiken van de Bol van Voordeelpas
 • Het voordeelprogramma is uitsluitend voor houders van de Bol van Voordeelpas.
 • De voorwaarden zijn opgesteld voor de houder van de Bol van Voordeelpas, verder te noemen ‘de pashouder’.

Deelname

 • Op vertoon van de Bol van Voordeelpas bij (de kassa van) participerende winkeliers/ondernemers in de Bollenstreek ontvangt men korting of voordeel. De aangeboden kortingen of voordelen zijn voor de pashouder geheel vrijblijvend.
 • ‘Bol van Voordeel’ bestaat alleen in de regio Bollenstreek;
 • Het voordeel wordt overwegend geboden door winkeliers/ondernemers uit de Bollenstreek;
 • Deelname houdt in dat de houder van de Bol van Voordeelpas akkoord gaat met de voorwaarden.

Overige actievoorwaarden

 • De korting/het voordeel is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten, goederen en/of diensten.
 • Het Bol van Voordeelprogramma kan ten allen tijde door Bol van Voordeel worden gewijzigd of beëindigd.
 • Wijziging of beëindiging zal aan de houders van de Bol van Voordeelpas en deelnemende winkeliers/ondernemers schriftelijk worden meegedeeld.
 • De korting verschilt per deelnemende winkelier/ondernemer. De pashouder dient de voorwaarden van de aanbieding te lezen voordat er gebruik van wordt gemaakt.
 • Bol van Voordeel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet verkrijgen van de (volledige) korting of het voordeel.
 • Bol van Voordeel is niet verantwoordelijk voor de producten en diensten van deelnemende winkeliers/ondernemers.
 • Voor alle voordelen geldt, dat deze niet gelden in combinatie met andere acties.

Vermissing, diefstal, beschadiging, misbruik

 • Indien de pashouder de pas verliest of deze wordt gestolen of raakt beschadigd, dient dit onmiddellijk aan Bol van Voordeel te worden gemeld. De pashouder ontvangt tegen betaling een nieuwe pas van Bol van Voordeel.
 • Bol van Voordeel is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 • De pas blijft eigendom van Bol van Voordeel. De Bol van Voordeelpas is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. Bol van Voordeel kan zonder opgaaf van redenen de pas blokkeren.

Aansprakelijkheid

 • Bol van Voordeel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen.

Correspondentie/adreswijziging

 • Correspondentie met betrekking tot het programma zal worden gezonden naar het bij Bol van Voordeel laatst geregistreerde adres van de pashouder. In geval van een adreswijziging dient de voordeelpas houder dit bij Bol van Voordeel te melden.

Persoonlijke gegevens

 • Gegevens van de voordeelpashouder zullen vertrouwelijk behandeld worden. Wanneer de pashouder geen Bol van Voordeel aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan dat bij Bol van Voordeel worden aangeven.

Klachten

 • Bol van Voordeel besteedt grote zorgvuldigheid aan haar service. Bij onverhoopte ontevredenheid kan de pashouder een klacht indienen. Dit kan schriftelijk naar Bol van Voordeel, Klipperdijk 13, 2162 LX Lisse.

Slotbepalingen

 • Op het programma, deze algemene voorwaarden en alle met het programma verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Indien de voorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, heeft Bol van Voordeel het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.
 • Bol van Voordeel besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar voordeelprogramma. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Bol van Voordeel of andere door Bol van Voordeel openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Bol van Voordeel worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Bol van Voordeel doen ontstaan.